Primær bæverdæmning i Gryde Å ved Nr. Felding

Primær bæverdæmning i Gryde Å ved Nr. Felding

Bæveren i Danmark

Bæveren - "en økologisk nøgleart". "Mester i skabelsen af forøget biodiversitet". Siden disse unuancerede floskler først blev fremført af Miljøministeriets forstkandidater for 25 år siden, er der løbet meget vand i havet og sandheden for den danske natur har vist sig langt mindre flatterende. 

I de store vandløb er bæveren en udpræget gevinst. Her fældes træer. skabes dødt ved til svampe og insekter og det dybe vand forhindrer bæverdæmninger - en gevinst for biodiversiteten.

For de mindre og mellemstore vandløb er situationen en helt anden. Bæveren har vist sig i stand til at tage livet ud af en stigende andel af de mindre vandløb. Bæverdæmninger transformerer vandløb til damme, fjerner adgangen til vandrefiskenes gydeområder. Vandløbets sten- og grusbund slammer til. Vandløbenes smådyrsfauna reduceres til i bævermiljøet at bestå af tolerante hårdføre arter. De følsomme iltkrævende rentvandsarter trives ikke i bæverens stillestående opstemmede dammiljø - vandløbskvaliteten mindskes - biodiversiteten reduceres.


I Gryde Å systemet er det så grelt, at alle tilløb til åen nu er ramt af bæverdæmninger. Det gælder Simonstrup Bæk, Pilkmose Bæk, Hestbjerg Bæk og Kærgaard Bæk. Opvækstområdet for laks og havørred er dermed voldsomt formindsket i dette fine vandløb. I 2024 er min vurdering, at det vil resultere i en forminsket opgang af smålaks og i 2025 både for smålaks og mellemlaks.  Så er det spørgsmålet om det nuværende lystfiskeri kan fortsætte som nu - helt uden kriterier for bæredygtige fiskemetoder, der forbedrer levedygtigheden af genudsatte laks, så gydeområder udnyttes optimalt.

Mange steder har bæverdæmninger endvidere den konsekvens, at vandløbets næringsrige vand ledes ud af vandløbsprofilet og ind over terræn på begge sider. Igen er det svært at se de positive biodiversitetsgevinster, da den sjældne flora (gøgeurt, engblommer..) påvirkes negativt af de forøgede næringsstofniveauer.

Her på siden vil der løbende blive føjet nye kapitler til fortællingen om den udsatte danske bæver, som en modvægt til den ensidige misinformation, der hidtil har præget bæverfortællingen.

Ferskvandsbiolog Bent Lauge Madsen er en af de danskere, der ved mest om de danske vandløb og dyrelivet i det strømmende vand. BLM har været forfærdet over at se, hvordan bæveren i disse år transformerer værdifulde danske naturperler med en rig vandløbsfauna til stillestående bæverdamme. I debatoplægget "Bæveren i Danmark - Rettidig omhu?" (2021) beskriver Bent hvordan bæveren blev indført og udsat i Danmark, uden at de helt nødvendige miljøvurderinger lå til grund i Miljøministeriet. Læs med via link herunder og bliv klogere på historien bag bæveren og dens potentiale til at ødelægge værdifulde vandløb bl.a. i Storåsystemet, der nu ellers var blevet restaureret gennem en massiv indsats, som for en del er beskrevet andet sted her på hjemmesiden Erfaring vandløb og Maps projekter.


Også DTU Aqua har i nyt notat (oktober 2023)  udarbejdet til §7 Udvalget under Fiskeristyrelsen advaret mod at bæveren på kort sigt er i stand at reducere laksebestanden i Storåsystemet betydeligt (Link notat)

Del siden