Mine favoritlinks

Vandløbsekspert Bent Lauge Madsen har i 2021 redegjort for bæverens skadevirkninger for faunaen i de bedste vandløb og miljøministeriets mangelfulde sagsbehandling.

Oplysninger om fiskeopdræt i Holstebro Kommune

Pressemeddelelse fra Holstebro kommune medfører artikel på tv2 Midtvest.

DTU Aqua har i 2015 estimeret hvor mange ungfisk af laks der er i Storåsystemet og også hvad potentialet er.

De forskellige laksestammer i Norge og Danmark har forskellige opvækstområder i havet.

Her beskrives hvordan udsætninger over tid kan udvande den genetiske variation i en laksestamme (norsk).

Ny forskning. Det ser ud til at laksen har en genetisk gevinst ved at vende hurtigt tilbage fra havet og gyde i stedet for at vokse sig større i havet.

Læs om hvor mange hunlaks på gydevandring, der er behov for når fredningen starter for at besætte vandløbet optimalt med æg (norsk)

Data fra hydrometristationer i Storåsystemet. Normal vandstand ved renseanlægget ca. kote 7,30 m

DTU Aqua - kort over tætheder af ørred- og lakseyngel på DTU-stationer, der godt kan have dårlige fysiske forhold.

Faunapassageudvalget udarbejdede anbefalinger vedrørende faunapassage ved spærringer med hovedvægt på passage ved dambrugenes stemmeværker.

Faunapassageudvalget -delrapport 1

Delrapport 2 i Faunapassageudvalget

SVS er sammenslutningen af interessenter ved Storå med interesse i laksefiskeriet

Dambrugsudvalget kom i 2002 med anbefalinger til miljømæssig bæredygtig udvikling af dambrugserhvervet - herunder udviklingen af modeldambrug og sammenlægninger.

5. oktober 2016 fanget en hanlaks på ca. 141 cm i Storå midt i Holstebro (kilde TV Midtvest)

Rapport der beskriver specifikationer på modeldambrug, der skaber fri faunapassage og minimerer udledningen af organisk stof og fosfor.

Danmarks Sportsfiskerforbund. Status for laksen i Danmark 2009

Link til hjemmeside der indeholder en masse nyheder af relevans for den norske vildlaks

Link til hjemmesiden www.fiskepleje.dk der bl.a. angiver hvordan man udlægger gydegrus korrekt.

Miljøstyrelsens hjemmeside vedrørende vilkår for dambrugserhvervet

Videolink - stor farvet hanlaks

Videolink - stor blank forårslaks fra Storå

Video. Sportsfiskernes elfiskeri efter moderfisk i 2012.
I 2015 kun udsætningsbehov på 20.000 stk. etårslaks i hovedløbet og 0 stk i tilløbsåerne.

Del siden