13-08-2022
Storå varm

Så blev det 13. august 2022. En ny hedebølge har ramt Storå, der her ved middagstid har rundet 19 grader og nok stiger meget frem til aften. Holstebro Kommune lukkede for fiskeriet ved midnat, men resten af SVS lander og gensætter laks som sædvanligt.
Det må være muligt, at SVS snart inddrager lidt sund fornuft og lukker fiskeriet, når en hedebølge varsles. Det er ikke raketvidenskab at forudsige, at det her den 13. august ikke er forsvarligt at genudsætte laks og havørred.

Den 20 august skal der lyde ros til SVS, der har været forudseende og ikke åbnet fiskeriet igen pga. en enkelt dag med vandtemperaturer under 18 grader, når vejrmeldingen snart lover mere varme.

Jakob Larsen

20-04-2022

Så er laksesæsonen ved Storå godt igang og det med rigtig gode fangster af store laks. Vilde storålaks næsten alle og et resultat af gydningen fra de store årgange i 2016-2017.

Både Skjern Å og Storå fik tildelt en laksekvote på 175 store laks over 73 cm. I Skjern Å har man valgt at opdele denne kvote i 2 halvdele, så den ene halvdel gemmes til efter 16. juni for at skåne flere af de allerstørste laks, der har været 3 år i havet inden de kommer op i åen.

I Skjern Å har der været godt gang i fangsterne allerede fra sæsonstart og allerede efter 3 dage, er der sat stop for hjemtagelsen frem til 16. juni, da halvdelen af laksekvoten nu er væk.

Hvilke konsekvenser har det?

Ja, det har den konsekvens, at fangsterne fra den ene dag til den anden falder til næsten 0 i Skjern Å. I den kommende tid vil man nok se, at mange Skjern Å-fiskere flytter fiskeriet nordpå til Storå, hvor kvoten er åben og dermed øges udtaget af de store laks her mere end det ellers ville være sket.

Så der hvor der er flest store laks nedsættes fisketrykket - og der hvor der er færrest sættes ekstra turbo på hjemtagelsen. - Hvor klog en fiskeriforvaltning er det?

Det kan undre at den samlede laksekvote ikke fra starten har været større i Skjern Å end i Storå, da der ikke er meget, der tyder på at opgangen er på samme niveau i Storå. Det kan også undre, at DTU Aqua ikke har skåret igennem og forudset denne skævvridning og hjulpet storålaksen, hvor der jo som bekendt siden 2017 ikke udsættes opdrættet lakseyngel. Det havde været enkelt i kvotetildelingen fra Fiskeristyrelsen, at beslutte at man også ved Storå skulle have 2-delt storlaksekvote, så en del blev gemt til efter 15. juni, hvor der er flere laks fra 73-85 cm i åen. Fiskeristyrelsen rider dog ikke samme dag som man sadler, hvor noget så simpelt som efter anbefaling at ændre krav om cirkelkrog til brug af J-krog i ormefiskeriet har taget årevis...

Alt andet lige vil man nu igen stå med en gydesæson i vinteren 2022/2023 med forholdsvis færre af de helt store laks på gydebankerne - præcis som i de sidste 2 sæsoner. Det vil med god sandsynlighed have negativ effekt på opgangen i årene 2024-2026, hvor premierefangsterne af vildlaks nok ikke kommer til at ligge på 40+. Jeg kan tage fejl - vi får se...

Jakob Larsen

13-04-2022

Så starter laksefiskeriet igen den 16. april 2022.

Storålaksen er i tilbagegang, så det er vigtigt at alle bidrager til at passe på de fisk, der skal genudsættes, så de bedst muligt overlever til gydetidspunktet i december.

Varde Sportsfiskerforening har opdateret deres anbefalinger for fiskeriet i 2022 - dem kan jeg godt bakke op om...måske med den tilføjelse, at det vil være en stor fordel at fiske med enkeltkrog på ALLE agn og som i andre vandløb droppe ormen/gulpen, når kvotelaksen er fanget. Nu også ved Brede Å https://www.bredeaa.dk/forside/nyheder/generalforsamling-2022-og-nye-etiske-retningslinjer-for-ormefiskeri

Der er ikke tale om at moralisere, men gøre det bedst muligt for Storålaksen - den eneste selvreproducerende laksebestand i Danmark.

Jakob Larsen

03-04-2022
Analyse af fangstdata i Storå - fiskemetoder, lukkeperioder, størrelse hjemtagne

Holstebro Kommunes Natur, Miljø og Klimaudvalg har den 29. marts 2022 drøftet udfordringer for storålaksen og mulige årsager til tilbagegangen i bestanden - samt hvordan udviklingen kan vendes igen.
Til udvalgsmødet blev fremlagt en analyse af tilgængelige fangstdata på såvel www.svstoraa.dk samt hjemmeside ved Skjern Å.
De forskellige fiskeregler og kvoteopdelinger giver markante forskelle i fangstdata de 2 vandløb imellem bla. at flere af de store laks skånes i Skjern Å ligesom langt færre laks fanges på orm i Skjern Å.

Bilag til udvalgssag vedlagt (link øverst) og resten kan findes på www.holstebro.dk under "Byråd og Udvalg".

Jakob Larsen

03-04-2022
Effekter af bæverdæmninger på bestanden af laks og ørred i 2 tilløb til Storå - august 2021


Holstebro kommune har i august 2021 undersøgt hvilken indflydelse bæverdæmninger har på bestanden af laks og ørred i Idom Å og Gryde Å med tilløb.
Konklusionen på undersøgelsen var at bæverdæmninger i 20/21 spærrede for 50 % af Idom Å og 30-40 % af Gryde Å med en tilsvarende effekt på laksebestanden i de 2 vandløb.
Der var 0 stk. af årets lakseyngel i august 2021 på de befiskede vandløbsstationer opstrøms bæverdæmninger.

Læs rapporten via link.

Bæverdæmninger er en af flere årsager til at laksebestanden i Storå er i tilbagegang.

Jakob Larsen