28-11-2020
Link til rapport


Århus Universitet har nu udgivet skarvrapport for 2020. Der var 264 skarvreder ved Sandøen i Nissum Fjord, men alle 264 reder blev reguleret af Naturstyrelsen, så der ikke kom unger på vingerne i år, hvilket er godt for bl.a. laksesmolten.

I rapporten fremhæves at havørne kan være et godt middel til at stresse skarven og det må derfor..igen.. anbefales at der omkring Nissum Fjord arbejdes for at skarven vil slå sig ned og bygge rede. Det kræver måske lidt hjælp i form af etablering af redeplatforme.

Sæt igang!

Jakob Larsen

27-11-2020

Hu hej hvor det går. Millioner af mink nedgravet ulovligt klods op af Kærgård Bæk, Boutrup Sø og Gryde Å.

Hvorfor blev den løsning valgt over natten?

Ja, DAKA og forbrændingen havde ikke plads lyder det fra de ansvarlige myndigheder Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen...

Var der andre muligheder?

Ja, nu fremgår det at Thomas Danielsen (V) hurtigt kunne havde fundet et par tomme gylletanke ved landmændene, der kunne have haft plads til alle mink i en midleridig periode indtil Daka, biogas eller andre kunne overtage.

Hvorfor fanden er den løsning ikke bragt i spil? Jeg havde ikke set den løsning, men det er der åbenbart andre der har.

Nu risikerer man at enorme mængder næringsstoffer gør Boutrup Sø algegrøn. Søen har udløb i Gryde Å. Bliver Gryde Å et af vores fineste vandløb så også grøn? Ja, det kommer vel an på forureningens voldsomhed og den er der ingen der kender til bunds.

Magen til skandale sjældent set og også ulovlig ifølge juraprofessor Peter Pagh. Få de mink gravet op igen, det kan kun gå for langsomt.

Jakob Larsen

17-11-2020

 

Så er laksesæsonen i Storå mere end en måned væk.

Hvordan gik det så?

Jo, fra myndigheder, forskere og lystfiskere fra nabovandløb rettes øjnene stift mod Storå disse år, for at se om det var den rigtige beslutning Naturstyrelsen og Holstebro kommune tog tilbage i 2016, hvor resultatet blev, at 2017 skulle være sidste år med lakseudsætninger.

2016 var et super lakseår i åen, hvor der var voldsomt mange laks. Hvad har 2016 årgangen betydet her i 2020?

laksesæsoner kører ofte i 4-5 års cyclus og de æg der havnede i gydebankerne i 2016 er klækket foråret 2017 (iøvrigt samtidig med udsætningen af de sidste 1-årslaks). I 2019 er laksene 2 år og stryger til havs som smolt. I år har vi så set dem tilbage i åen som smålaks. Aldrig før har der været så mange smålaks i fangsterne ca. dobbelt op i forhold til et normalår.

Alt tyder derfor på at vi får en stor opgang af mellemlaks i 2021.

Nu skulle vi så også være godt forbi det tidspunkt, hvor der var fedtfinneklippede i fangsterne. 

Det går da også den rigtige vej. I år har 83 % af de hjemtagne på lillekvoten været registreret som vildlaks, mens det gælder 74 % af de hjemtagne på storekvoten. Totalfangsten har været 1.336 stk og dermed knap 100 stk større end fangsten de sidste 2 år, selvom der i år var 26 lukkedage pga. høj temperatur.

Der er stadig indvandring af fejlvandrede udsatte laks fra de andre laksevandløb.

Laksekonferencen belyste, at det faktisk potentielt kunne være 80% af overspringerne fra Skjern Å, der trak op i Storå. Ikke et stort antal, men bemærkelsesværdigt. Det virker som om disse laks har en så ringe prægning på Skjern Å, at de ud fra bedste Primus optimus mønster vælger det første, det bedste vestjyske vandløb de møder på trækruten. Det er måske årsagen til, at Storå generelt leverer de største laks i Danmark. Dårlig homing og tilhørende stor fejlvandring er i udenlandske studier knyttet til opdrætslaks.

Jakob Larsen

13-11-2020
Danmarksvildlaks.dk


I den store lakseundersøgelse i Skjern Å er det blandt andet undersøgt om nedgængerlaks er af betydning for laksebestanden ved at undersøge i hvor høj grad nedgængerne vender tilbage som flergangsgydere.

Der blev mærket 199 nedgængerlaks. 55% af disse klarede turen ud i Vesterhavet. Hvor mange er så senere vendt tilbage? 11 stk - sølle 11 stk ud af 199 nedfaldslaks er registreret i danske laksevandløb efterfølgende og de fleste fejlvandret til Storå.
Konklusionen må være at de ca. 5 %, der gyder igen er på niveau med overlevelsen af udvandrende smolt og da antallet af nedgængere er langt mindre end antallet af udvandrende smolt er det helt betydningsløst. Når lakseundersøgelsen samtidig konkluderer, at en stor hunlaks ikke har en større gydesucces (antal afkom) end en lille, er heller ikke dette aspekt interessant.

Anders Koed DTU Aqua gav under laksekonferencen den 11. november 2020 udtryk for, at han fandt nedfaldslaksene af stor betydning og anbefalede at man derfor ikke skulle starte laksefiskeriet tidligere end 16. april som det er nu, da det ville gå ud over nedgængerne...

Jeg er målløs. At en forsker på DTU Aqua kan drage den konklusion at 5 % tilbagevandring af de OVERLEVENDE nedgængere er af betydning for laksebestanden er mildest talt overraskende.

Det er efter min mening af langt større betydning, at de laks på gydevandring, der rent faktisk allerede er i åen i stort omfang får mulighed for at gyde (her svarer 1 laks i åen i oktober jo til 20-25 overlevende nedgængere). Det giver derfor god mening at skåne laksene i åen ved at kappe de sidste 14 dage af sæsonen i oktober, at fiske langt mere skånsomt end det sker nu og samtidig starte fiskeriet langt tidligere, så klondikefiskeriet 16. april undgås.

Det giver mening. - og nedgængerne skal selvfølgelig skånsomt genudsættes uanset.

Jakob Larsen


10-08-2020

Hedebølgen satte ind fredag den 7. august 2020. Holstebro Kommune lukkede fiskeriet fra midnat, da der var udsigt til fiskeri i vand over 18 grader. Nu er vi fremme ved 10 august og temperaturen har rundet 19,5 grader - Har SVS lukket for fiskeriet? Nej, Nej - her er principperne vigtigst og det betyder at laksene må lide indtil temperaturen er 18 grader kl 10 om formiddagen, først da kan man lukke fra midnat. Hvorfor ændrer man ikke omgående et så vanvittigt styringsredskab?

Jakob Larsen