Konsulentopgaver

Gydestryg Storå ved Nibsbjerg etableret 2013 af Holstebro Kommune og SVS.
Projektledelse biolog Jakob Larsen

JL Vandløbsrådgivning kan påtage sig følgende opgaver primært for kommuner.

  • Udarbejdelse af udkast til miljøgodkendelse, vandindvindingstilladelse (overfladevand), screening jf. miljøvurderingslov samt foreløbig konsekvensvurdering jf. habitatdirektivet. Anlægstilsyn og årsindberetning i PULS.
  • Rådgivning indenfor vandløbsrestaurering - herunder genslyngning, spæringssanering og etablering af gydeområder for bl.a. laksefisk. Erfaring med projektering af 25.000 m2 gydeareal i laksevandløb.

Øvre Gryde Å reguleret forløb ved Ølgryde før genslyng

Projektering genslyngning Gryde Å ved Ølgryde

Nyt åprofil udgraves

Fladt anlæg etableres

Kreaturbro

Idom Dambrug 2016

Idom Å genslynget 2017

ny åslyngning ved nedlagte Idom Dambrug lå

Beton fra dambruget genbruges

gl. stemmeværk nedtrukket - senere fjernet